Derbis Şifre İşlemleri

Derbis ?

Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 2005 yılında kullanıma açılan e-Dernek Kurumsal Yazılımı üzerinde yapılan bakım-onarım çalışmalarıyla projedeki aksaklıkların giderilmesi kısmi olarak sağlanmış olsa da, gelişen ve değişen şartlara uygun olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçların, istenilen düzeyde karşılanamaması, yazılım teknolojisindeki yeniliklerin ortaya çıkması ve günümüz teknolojisinin getirdiği yeniliklerin eski yazılıma uyarlanamaması, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile web servis üzerinden yapılacak bilgi paylaşımına uyumlu yeni bir yazılım projesine ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) adıyla yeniden yazılmasına karar verilmiştir.

Yeni yazılımda, Dernekler Dairesi Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ile e-imza uygulamasını da kapsayan uygulamalar başta olmak üzere mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ve beyannamelerin elektronik ortamda yapılması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması sağlanacaktır.

Ayrıca bilindiği üzere, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinde “(1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veritabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır. (2) İdare, başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alır ve hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.” hükümleri gereğince derneklerin amacı, iletişim bilgileri, kurucuları, yöneticileri, çalışanları vesair bilgilerine mevzuatları gereği ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi taleplerinin karşılanabilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra e-Devlet politikası gereği merkezde bulunan veri tabanında toplanan bilgilerin diğer kurumlarla da elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşılabilmesi ve e-devlet kapısı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınarak basitleştirilmesi için Dernekler Bilgi Sistemi Projesinin de MERNİS, MERSİS, TAKBİS ve UYAP vb. gibi projelerle entegrasyonun sağlanarak veri alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.

Yazılımın temel işlevleri:

. Derneklere yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapmak,
. Mevzuat gereği verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri online olarak almak,
. Kamu kurum ve kuruluşları ile web servis aracılığı ile veri alış-verişi yapmak;
. e-İçişleri ve Dernekler Arşiv Projesi ile entegrasyon,
. İstatistiki bilgileri kısa sürede sorgulamak ve raporlamak.

Bu sayede:

. Derneklerle ilgili politika belirleyicilere ve ilgili kurumlara doğru bilgileri aktarmak,
. Vatandaşın Devlet kapısında beklemesinin önüne geçmek ve işlerini kolaylaştırmak,

Elif Karataş

1988 İzmir Doğumlu Elif Karataş E.K. İdari Danışmanlık firmasının kurucusu ve işletme müdürüdür.

Elif Karataş renkli,canlı,araştırmacı ve özellikle de eğlenceli kişiliği ile çalıştığı Dernek ve Vakıfların İdari Danışmanı olmaktan ziyade yakın dostları olmuş ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çok sevilmiştir.

https://www.dernekciler.com