Lokal İşlemleri

LOKAL KURULUŞU VE İSTENEN BELGELER
Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izni ile açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açmaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. Çocuk dernekleri lokal açamaz.

Lokal Açılamayacak YerlerAşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez : 1-Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde, 2-Her türlü mabetlerde, Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde, 3-İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda, İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerlerde, Binaların ortak kullanılan bağımsız bölümlerinde, 4-Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde, 5-Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında. 6-Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak, dernek lokali olarak açılan yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması zorunludur. Başvuru İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Buna göre İstanbul İli sınırları içerisinde açılacak lokaller için İlçe Kaymakamlıklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler 1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, 2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği 3-Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy Birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, 4-Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacaklary lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge. Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır. Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemler tekrar edilir. Yani lokalin başka bir adrese taşınması durumunda aynı işlemler yeniden yürütülür. Eski adres için verilmiş olan lokal izni iptal edilir.

İzin Alma İşlemi
İl merkezlerinde açılacak lokallerin iş ve işlemleri il dernekler müdürlüklerince, diğer ilçelerde açılacak lokallerin iş ve işlemleri ilçe dernekler büro şefliklerince yürütülür. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde ise bu görevler, kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerince yerine getirilir. Lokal olarak açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi istenir. Gerek görülen hallerde, ayrıca ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan inceleme yapılması istenebilir. Başvuru belgeleri ve inceleme sonuçları olumlu olan derneklere, mülki idare amirince lokal açma ve işletme izni verilir. Lokal açma ve işletme belgesinde çalışma şartları belirtir. iki nüsha olarak düzenlenen Lokal Açma ve İşletme izin Belgesinin (EK- 20) bir örneği ilgili derneğe verilir; diğer örneği derneğin il dernekler müdürlüğündeki dosyasında saklanır. Lokalin hangi derneğe ait olduğunun belirtildiği en az 50×75 cm ebadında ……..derneği Lokali ibaresinin yazılı olduğu levha ile en az 20×30 cm ebadında “Üye olmayan giremez”ibaresinin yazılı olduğu levhanın, dışarıdan ilk bakışta görülebilecek bir yere asılması zorunludur. Lokal açma ve işletme belgesi düzenlendikten sonra 15 gün içinde dernekler birimlerince; kolluk amirliği, belediye, alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için tekel idaresi, çevre müdürlükleri ile derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bildirilir. Kolluk kuvvetleri bu bilgilere istinaden izinsiz açılan lokalleri men eder.

Sorumlu Müdür
Her dernek lokaline, yönetim kurulu kararıyla sorumlu bir müdür tayin edilerek mülki idare amirine bildirilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği, 15 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dolayısı ile her dernek lokal için sorumlu müdürü kendisi tayin eder değişiklik kaymakamlığa bildirilir. Lokal müdürü yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. bunların dernek üyesi olması şart değildir. Lokalin işletmesi, dernek tarafından görevlendirilen bir lokal müdürünün sorumluluğunda müstecire de yaptırılabilir.

Alkollü İçki Kullanılması
Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması ve içki satış belgesi alınması zorunludur. Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmez. Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarlarında veya yaya kaldırımlarında masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz.

Lokallerde Çalışacak Kişiler
Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz. Lokallerde çalışanlar için dernek yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir. Çalışanlar lokalde bulundukları sürece bu kimliği ilk bakışta görülebilecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

Lokal Yönergesi
Dernek lokalleri, yönetim kurullarınca bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

Lokalin çalışma şartları, Lokal müdürünün görev ve yetkileri
Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler, Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri, Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri, Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düşün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları.

Lokalden Yararlanma
Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar. Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

Lokallerin denetimi
Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

Faaliyetten geçici olarak men etme
Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya lokal yönergesine aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

Lokal açma ve çalışma izninin iptali
Yapılan denetimler neticesinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı, kullanıldığı veya bulundurulduğu; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulduğu veya satıldığı; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilenlerin lokal açma ve işletme izin belgeleri mülki idare amirince iptal edilir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturma evrakı derhal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Faaliyetten men kararının uygulanması
Faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir.Karar, dernek yönetim kuruluna ve lokal müdürüne tebliğ edilir kararın uygulanması için iki günden fazla olmamak üzere süre verilir. Tebliğde dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürünün, mühürlemenin yapılacağı sırada hazır bulundurulması gerektiği de belirtilir. Lokalin kapalı olduğu süre içinde bozulabilecek mallar ile kişilerin özel eşyalarının çıkarılmasına izin verilir. Lokalin pencereleri ve diğer kapıları kapatılır ve lokalin giriş kapıları mühürlenir. Kararın uygulanmasına ilişkin düzenlenecek tutanakta, faaliyetten men kararının tarihi, sebebi ve süresi ile kapatma işlemenin tarih ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Hazır bulunanların imzadan kaçınması halinde bu durum tutanakta belirtilir. Sürenin dolmasını müteakip faaliyetten men edilen lokalin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak, açma ve teslim tutanağı, dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürü tarafından imzalanır.

Süresinden önce açılma
Faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde; lokal bir tutanakla açılır. Mülki idare amirleri faaliyetten geçici olarak men ettikleri lokalleri mahkeme kararları dışında, süresinden önce açamazlar. Geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokallerin açma ve işletme izinleri mülki idare amirince iptal edilir.

İzinsiz açılan lokaller
İzinsiz olarak açılan veya izni iptal edildiği halde işletilen veya geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokaller kolluk kuvvetlerince kapatılır.

LOKAL İŞLETME YÖNERGESİ
AMAC: Bu Yönergenin amacı: dernek lokalindeki faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır. KAPSAM: Bu yönerge dernek lokalinde uygulanır. Üyelerin yönerge hükümlerine uymaları zorunludur. DAYANAK: Bu yönerge 5253 Sayılı Dernekler Kanununa istinaden yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 63. maddesi gereği hazırlanmıştır.

A- Lokalin Çalışma Saatleri:
Derneğe ait lokal her gün 08.00’de açılır. Gece 23.30’da kapatılır. Gece 23.30’dan sonra her ne ad altında olursa olsun üyelere hizmet verilemez. Lokalin temizlik işlemleri en geç 24.00’e kadar tamamlanıp lokalin kapısı kapatılmak zorundadır.

B- Lokal Sorumlu Müdürünün Görev ve Yetkileri:
1- Sorumlu Müdür lokalde sunulan hizmetlerin mevzuata ve Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesine uygun yürütülmesinden sorumludur.
2- Lokalin açılış ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediğinden Müdür sorumludur.
3- Sorumlu Müdür ayrıca tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
4- Sorumlu Müdür değişikliğinde on beş gün içinde Mülki amirliğe bildirilmek zorundadır. Bildirimi yapılmayan sorumlu Müdür Lokalde görev yapamaz.
5- Lokal demirbaşların bakım ve onarımı sorumlu Müdür tarafından yaptırılır.
6- Sorumlu Müdür kısa süreli olarak Lokalden ayrılması durumunda görev ve yetkilerini kullanmak üzere yönetim kurulundan bir üyeyi yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirmek şartıyla geçici olarak yerine vekâleten bırakabilir.
C- Dernek Lokalinde Yapılacak Faaliyetler ve Verilecek Hizmetler:
1- Demeğe ait Lokalde kumar oynatmak yasaktır. Ancak üyeler eğlencesine (Okey- Batak-Pişti-Elli bir v.b.) gibi oyunları oynayabilirler.
2- Lokalde üyelere ücret karşılığında (çay-kahve, oralet v.b.) içecekler ile her çeşit meşrubat satışı yapılarak hizmete sunulabilir.
3- Her türlü içeceğin ve meşrubatın fiyatı yönetim kurulunca belirlenir.


D- Dernek Üyelerinin ve Misafirlerin Lokalden Yararlanma Şekilleri :
1- Derneğe ait Lokalden ancak üyeler yararlanabilir.
2- Dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan Lokal kimlik kartını üyeler üzerlerinde taşımak zorundadırlar.
3- Derneğe Lokalin üyesi olmayan giremez. Ancak üyelerin beraberindeki misafirleri Lokale kabul edilebilir.
4- Misafir üyeler, yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan misafir kartını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.
5- Lokal hiçbir suretle umuma açık bir yer durumuna getirilemez.


E- Lokalde Alkollü İçki Kullanıp Kullanmayacağı, Kullanacaksa Şart ve Şekiller :
1- Derneğe ait Lokalde alkollü içkilerin kullanılması yasaktır. Ancak Yönetim Kurulu alkollü içki kullanılmasına karar alırsa aşağıda belirlenen şartlan yerine getirmek zorundadır.
a) Lokal içkili yer bölgesinde olması şartı ile Tekelden İçki Satış Belgesi alınması,
b) Mülki amirden alkollü içki kullanılması için izin alınması.
c) İçki servisi, ancak izin verilen Lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarında yaya kaldırımlarına masa konularak içkili servis yapılamaz.
d) Lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz.


F- Lokalde Yapılacak Sosyal Etkinlikler:
1- Lokalde üyelere yönelik ücretli olarak konferans, seminer, yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar yapılabilir.
2- Sosyal etkinlikler için Lokal ücretini belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.
3- Sosyal etkinliklerden elde edilecek her türlü gelir derneğe gelir olarak kaydedilir.
4- Yönetim kurulunca karar alınmak şartıyla fakir ve muhtaç üyeler “nişan ve düğün” gibi sosyal etkinliklerini ücretsiz olarak lokalde yapabilirler.

Elif Karataş

1988 İzmir Doğumlu Elif Karataş E.K. İdari Danışmanlık firmasının kurucusu ve işletme müdürüdür.

Elif Karataş renkli,canlı,araştırmacı ve özellikle de eğlenceli kişiliği ile çalıştığı Dernek ve Vakıfların İdari Danışmanı olmaktan ziyade yakın dostları olmuş ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çok sevilmiştir.

https://www.dernekciler.com