Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Hazırlanır?

   11.05.2021
   1.744

   Derneklerde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve iç denetimlerinin daha etkin yürütülmesinde derneklere tavsiye edilmek üzere dernek iç denetim raporu oluşturulması 5253 sayılı dernekler yönetmeliği kapsamında zorunlu kılınmıştır. Derneklerin iç denetimi; genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ya da bağımsız bir firma tarafından yapılabilir. Ancak derneklerin farklı kurum ve organlar tarafından denetlenmesinde denetim kurulunun yetki ve sorumlulukları ortadan kalkmaz.

   Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Dernekler bir yılı geçmemek kaydıyla tüzükte belirtilen aralıkta denetim yaparlar.

   Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri, dernek denetimlerinde yapılabilecek olan eksiklik ya da hatalardan dolayı, sürpriz cezalar ile karşılaşmamanız adına, tüm yönetim ve denetim süreçlerinde yanınızda yer almaktadır. 2008 yılından beri aktif olarak sivil toplum kuruluşları ile etkileşim halinde olmamız ve bugüne kadar 150+ dernek kuruluşu gerçekleştirmiş olmanın verdiği güven ve tecrübe ile, tüm bürokratik süreçleri sizler için daha kolay hale getiriyoruz.

    

   İç Denetim Raporu Doldurma

   Derneklerde hesap verilebilirliğin arttırılması amacıyla 2020/21 sayılı genelge ile, İçişleri Bakanlığı tarafından örnek denetim raporu paylaşılmıştır. Bu denetim raporunda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

    

   Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Hazırlanır

   Dernek İç Denetim Raporu

   Dernek İç Denetim Raporu

   Dernek Üyelik İşlemleri

   Üyelik başvurularının değerlendirilmesi, bildirilmesi, sonucun başvuru sahibine iletilmesini usulüne uygun olarak yapılıp, yapılmaması denetlenir.

   Genel Kurul Toplantıları

   Genel kurulun toplanmasına ilişkin çağrı ya da toplanması aşamasında oluşturulmuş olan liste, toplantının usulüne uygun olarak yapılması, sonuç bildiriminde bulunma ve tutanağın hazırlanması gibi detaylar incelenir.

   Dernek Faaliyetleri

   Derneğin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin tüzükte yazılı olan amaçlara uygun olup olmadığı ya da kanuna aykırılık ve uygunluk durumu denetlenir.

   Yurtdışından Yardım Alma ve Uluslararası Faaliyet

   Yurtdışından alınan yardımların mevzuata uygun olarak alınması ve söz konusu yardımların amacına uygun olarak kullanılıp, kullanılmadığı denetlenir.

   Dernek Defterlerinin Denetlenmesi

   Dernek defterlerine yapılması gereken zorunlu kayıtlar, bu kayıtların sıra numarası ve açıklaması ile birlikte girilmesi, kayıtlara ilişkin evrakların arşivlenmesi gibi konularda denetim yapılır.

   Dernek Giderlerinin Denetlenmesi

   Dernek kaynağının amacına uygun olarak harcanması, bu harcamaların kayıtlarının tutulması ve hesap tablosunda gösterilmesi gibi detaylar denetime tabidir.

   Alındı Belgeleri

   Dernek tarafından elde edilen gelirlerin alındı belgesiyle toplanması, yetki belgesinin bulunması, dernek saymanına yapılacak olan teslim, sayman değişikliğinin bildirimi denetlenir.

   Dernek Lokalinin Denetlenmesi

   Derneğin lokalinin bulunması halinde, izin belgesine sahip olması, işletme yönergesi, sorumlu müdürün bulunması, üye giriş kartları vb. gibi durumlarda yapılacak olan denetimleri kapsar.

   Derneğin Sandığı

   Derneğin sandığının kurulması, sandığa göre dernek organlarının oluşturulması ve dernekler kanununa uygunluğu denetlenir.

   Dernek Beyannamesi

   Dernek beyannamelerinin kanuna ve yönetmeliğe uygun olarak bildirilmesi ve beyannamelerin gerçeği yansıtıp, yansıtmadığının denetlenmesi gerçekleştirilir.

   Dernek Projeleri

   Derneğin yürütmüş olduğu projelerin olması ve projelerdeki kaynakların usulüne uygun olarak kullanılıp, kullanılmadığı denetlenir.

   Derneğin Taşınmaz Malları

   Derneğin taşınmaz mallarının tapuya tescili, bu taşınmazın bildirimi ve amacına uygun olarak kullanılıp, kullanılmadığı denetlenir.

   Derneğin Ticari Faaliyetleri

   Derneğin ticari faaliyette bulunması, dernek iktisadi işletmesinde kurumlar vergisine göre mükellefiyetinin, muhasebe kanunun ve kurallarına uygun olarak yapılması gibi konular ile çalışanların SGK primlerinin ödenip, ödenmediği denetlenir.

   Diğer Konular

   Derneğin yardım toplaması, makbuz ve biletlerin esas ve usullere uygunluğu, yardım paralarının teslimi gibi konular tüm detayları ile denetlenir.

   Önceki Denetim

   Bir önceki iç denetim raporunda sunulan tenkit ve tavsiye edilmeyen konuların düzeltilip, düzeltilmediği denetlenir.

   Yukarıda yer alan iç denetim raporu örneği, iç işleri bakanlığının sunmuş olduğu, iç denetim raporunu örneğinin sadece özeti konumundadır. İç denetim raporu mutlaka alanında uzman kişiler tarafından oluşturulmalıdır.

   Dernek İç Denetim Raporu Zorunlu mu?

   Dernek iç denetim raporunun oluşturulması, yılda en az kere oluşturulması, yönetim kuruluna ya da genel kurula sunulması zorunludur. İç denetim raporu İçişleri Bakanlığının 2020/21 sayılı genelgede öngördüğü şekilde yapılabileceği gibi, farklı şekillerde rapor yayınlanması da mümkündür.

   Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak, dernek iç denetim raporunun sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde oluşturulması adına sizlerin yanında yer almaktayız. Denetim raporlarında yapılacak olan eksiklikler, hataları ya da usulsüzlükler, idari ve adli cezalar ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Ziyaretçi Yorumları

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Call Now Button