Dernek Lokali Nasıl Açılır | Lokal Açma Şartları

   20.05.2021
   5.999

   Dernek lokali, dernek üyelerinin sosyal ihtiyacının karşılanması amacı ile mülki idare amirliğinin iznine bağlı olarak açılan tesislerdir. Lokal açmak için, dernek tüzüğünde lokal açılabileceğine dair madde olması gerekir. Akabinde, lokal açılışı yapacak olan dernek yönetim kurulunca karar alınır. Alınacak olan karar ve ek belgeler ile birlikte, il merkezlerinde açılacaksa valiliğe, ilçe sınırları içinde açılacak ise kaymakamlığa başvuruda bulunulur.

   Dernek Lokali Nasıl Açılır

   Dernek Lokali Nasıl Açılır

   Dernek lokalleri kar amacı güdülmeyen, sadece üyelerin sosyal ihtiyacını karşılamak amaçlı olarak tanımlanmaktadır. Bu lokallerde çay satılması ya da maliyetini kurtarmak adını dahi olsa ürün ve hizmet satılması, lokalin vergi mükellefi olmasını sağlayacaktır. Kurumlar vergisi mükellefi olmak istemiyorsanız, bu tesislerde sunulacak olan hizmetlerin dernek kasası üzerinden karşılanması gerekir.

   Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık hizmetleri olarak, lokal açmak isteyen ve bürokratik süreçleri aşmak isteyen dernekler için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Dernek lokalleri dernekler büro amirliği ve kolluk kuvvetlerince, önceden haber verilmeksizin denetlenmektedir. Bu denetimlerde faaliyetten men, idari para cezası ya da farklı cezalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sürpriz sonuçlar ile karşılaşmamak için mutlaka destek almalısınız.

   Dernek Lokali Açmak

   Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açılabilmesi için, dernek kuruluşundan itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekiyor. İçkili yer bölgesinde olması koşuluyla içkili dernek lokalinin açılması ya da canlı müzik yayınının yapılması farklı izin ve hükümlere tabidir.

   Dernek lokali açmak için yapılan başvuru sonucu, mülki idare amirliği tarafından lokal açılacak olan yerin; belediye ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesi istenir. Başvuru belgelerinin incelenmesi ve olumlu değerlendirilmesi sonucunda, derneğe ”Lokal açma ve işletme izni” belgesi verilir. Bu belgede dernek lokalinin çalışma şartları yer alır. 2 nüsha düzenlenen bu belgenin diğer nüshası ise, il sivil toplum müdürlüğüne, dernek dosyasında saklanması için verilir.

   Dernek Lokali Açmak İçin Gerekli Belgeler

   Lokal Açma Karar Örneği

   Yönetim kurulu tarafından dernek lokalinin açılmak istendiğine dair alınmış olan karar örneği. Ayrıca kararda ek olarak lokale atanacak olan sorumlu müdürün bilgileri yer almalıdır.

   Dernek Başkanı Beyanı

   Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış beyan.

   Muvafakatname

   Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği.

   Dernek Yeri İzin Belgesi

   Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

   Sorumlu Müdür Belgesi

   Dernek yönetim kurulunda alınmış olan karar örneği ile birlikte, adli sicil belgesi, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

   Lokal İşletme Yönergesi

   Dernek lokalleri, yönetim kurullarınca dernekler yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Yönergenin amacı, dernek lokalindeki faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.

   Ek Belgeler

   Kaymakamlık yazı işleri ya da il sivil toplum müdürlüğü tarafından ayrıca sizden ek belge talep edilebilmektedir.

   Yukarıda istenilen belgeler ya da harici olarak istenilen evraklarda eksiklik olması durumunda, temin etmeniz amacıyla 30 günlük süre tanınır. Bu süre içinde gerekli evraklar getirilmediği taktirde, başvurunuz kaldırılır.

   Lokal Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

   • Lokalde verilen hizmetlerin mevzuata, çalışma biçimlerine ve Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesine uygun yürütülmesini sağlar.
   • Lokalin açılış ve kapanış saatlerine uyulmasını sağlar.
   • Derneğe üye olmayanların lokale alınmamasını sağlar.
   • Derneğe üye olmayanların lokale alınmamasını sağlar.
   • Bu yönergeye aykırı hareket eden üyeleri uyarır, gerektiğinde yönetim kuruluna bilgi verir.
   • Lokal demirbaşlarının korunmasını sağlar, bakım ve onarımının yapılması için yönetim kuruluna bilgi verir.
   • Lokal demirbaşlarının korunmasını sağlar, bakım ve onarımının yapılması için yönetim kuruluna bilgi verir.
   • Lokali izinsiz olarak terk edemez.
   • Lokal müdürünün izinli olduğu veya lokalden geçici olarak ayrılması gereken durumlarda, yönetim kurulu tarafından belirlenen bir üye müdürün görev ve yetkilerini kullanır.

   Not: Dernek lokalinin sorumlu müdürü alınacak olan yönetim kurulu kararı ile değiştirildiğinde, bu değişikliğin 15 gün içinde il mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

   Sorumlu dernek müdürleri dernek üyesi olabileceği gibi, dernek dışından farklı bir kişi de olabilir. Dernek yönetimi tarafından sorumlu müdüre maaş bağlanabilir.

   Dernek Lokalinin Açılmasının Yasak Olduğu Yerler

   • Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde.
   • İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerlerde.
   • Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde.
   • Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında.
   • İbadethane olarak kullanılan yerlerde
   • İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda.
   • Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına ve ibadethanelere yüz metreden yakın mesafe içinde, dernek lokali açılması yasaktır.

   Dernek merkezinin bulunduğu yerde dernek lokali açılacak ise, lokal giriş kapısı, dernek merkezinin iç kapılarına gelmeyecek şekilde olmalıdır.

   İçkili Dernek Lokalinin Açılması

   Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması il mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni alınabilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması gerekir. Yetkili mercilerden alkollü içki satış belgesi (TAPDK) alamayan veya bu belgesi iptal edilmiş derneklerin, lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki kullanılamaz.

   Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmez. Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında,  yol kenarlarında ya da yaya kaldırımlarında masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz.

   Lokallerde Canlı Müzik Yayını

   Dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükunu ile kamu istirhati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolün sonucunda, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni, lokal açma ve işletme izni belgesine işlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.

   Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir.

   Dernek yöneticileri veya sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

   Dernek Lokalinde Çalışacak Olan Kişiler

   Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz. Lokallerde çalışanlar için dernek yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir. Çalışanlar lokalde bulundukları sürece bu kimliği ilk bakışta görülebilecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

   Lokal İşletme Yönergesi Nasıl Olmalı

   Dernek lokalleri, yönetim kurulunca hazırlanacak olan işletme yönergesine göre işletilir. Lokal işletme yönergesinde yer alması gerekenler:

   • Lokalin çalışma şartları
   • Lokal müdürünün görev ve yetkileri
   • Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
   • Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri
   • Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri
   • Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları işletme yönergesinde bulunmak zorundadır.(DYK Madde 63)

   Üyelerin Lokalden Yararlanması

   Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

   Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

   Lokallerin Vergilendirilmesi

   Dernek lokallerinde sunulan hizmet ya da para ile satılan herhangi bir şey yok ise, vergi mükellefi olmaya gerektirecek bir durum yoktur. Ancak maliyetini çıkarmak amaçlı bile olsa, dernekler kurumlar vergisi mükellefi olmak zorundadır.

   Dernek lokali kurumlar vergisi mükellefi olması ile iktisadi işletme açılması arasındaki fark, sadece üyeler için açılmış olması ve yukarıdaki zorunluluklar içeriyor olmasıdır. Kurumlar vergisi mükellefi olan lokaller için, bilanço usulüne göre defter tutulması zorunludur.

   Dernek lokali nasıl açılır” başlıklı yazımızın sonuna geldik. Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak, lokal açılış işlemleri ile ilgili sizlerin yanında yer almaktayız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Ziyaretçi Yorumları

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Call Now Button